Om

Om VAS AB

Arbetsmiljöpolicy

Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Arbetsmiljöpolicy

VAS AB har en nollvision för olyckor relaterade till arbetsmiljö.
För att uppnå visionen fokuserar vi på följande punkter:

Säkerhet först
Ingen ska behöva skada sig på jobbet! Därför kommer säkerhet först i ALLA lägen utan kompromiss.

Tydliga rutiner
Vi har tydliga rutiner för hur vi hanterar våra arbetsmoment för att minimera risker i vår vardag. Med kontinuerlig planering, utveckling av våra rutiner och erfarenhetsåterföring kan vi förhindra olyckor och avvikelser.

Ansvar för varandra
Vi är varandras arbetsmiljö och har ansvar för att stoppa arbeten som inte utförs på ett säkert sätt, såväl VAS AB:s aktiviteter som andra entreprenörers arbeten på arbetsplatsen.

Förståelse
Genom kompetensutveckling kan vi öka förståelsen för riskerna i vår arbetsmiljö. Om man förstår konsekvensen av en handling tänker man en gång extra när man står inför en risk. Bara då kan vi förebyggande olyckor.

Alltid redo
Om olyckor händer ska vi vara förberedda för att på så sätt minska olyckans omfattning eller spridning genom första hjälpen utbildning och tydliga handlingsinstruktioner.

Miljöpolicy

Anläggningens miljöpåverkan under dess livstid ska tas i beaktning, åtgärder som kan minska skötsel eller förlänga anläggningens livstid ska alltid tas upp för övervägande.

Miljöplanering
Vi ska aktivt planera och styra projektets genomförande på ett sätt som gynnar miljö, kvalitet och hållbarhet.

Kompetensutveckling inom Miljöarbete
Vi ska kontinuerlig utbilda vår personal i alla led i hur vi tillsammans kan minska vår miljöpåverkan. Genom kunskap om metoder och konsekvenser kan vi öka vårt gemensamma ansvarstagande.

Alternativa lösningar
Med vår yrkeskompetens ska vi erbjuda kunden miljövänliga alternativ i de tillfällen sådana finns. Vi ska även efterfråga miljövänliga produkter från leverantörer och samarbetspartners

Helhet
Den största delen av miljöarbetet är inriktat på produktionen. Vi ska jobba med miljöförbättringar i samtliga delar av verksamheten, genom att i första hand välja miljömärkta produkter och planera vårt arbete för att minska vår miljöpåverkan.

Kvalitetspolicy

Vi vill möte framtidens behov och byggteknik väl rustade, därför arbetar vi hårt för att leverera kvalitativa anläggningar i god tid med minimal miljöpåverkan.

Kvalitet i allt vi gör
Vi vill bidra till ett hållbart och miljömedvetet byggande, därför genomsyrar god kvalitet på arbete, material, produkter och dokumentation alla våra leveranser. Miljömedvetenhet är kvalitet.

Leverans i tid
Leverans i tid ska vara ett minimikrav, vi vill leverera i god tid före utsatt tid!
Därför är planeringsarbete, flexibilitet och erfarenhetsåterföring en viktig del av våra arbetsrutiner.
Tid är kvalitet.

Mjuka värden ger effekt
Det är upplevelsen av en anläggning, en byggprocess eller en projektorganisation som i slutändan avgör hur nöjd kunden är med resultatet av sin produkt.

På samma sätt är det personalens upplevelse av sin arbetsplats som påverkar individens ansvarstagande. Personalen är vår främsta tillgång och genom fokus på trivsel, personlig- och kompetensutveckling har vi en solid grund i leverans av kvalitativt arbete. Mjuka värden är kvalitet.

God kundrelation
En av våra viktigaste uppgifter är att stötta kunden med förtydligande av kravställningar i byggprocessen. En kommunikativ relation med kunden skapar samförstånd och delaktighet och hjälper oss att bemöta kundens krav och förväntningar vad gäller resultat och kvalitet.
En god kundrelation är kvalitet.

Nytänkande
Bara genom utveckling kan vi möta framtidens behov. Vi ska ständigt förbättra våra processer och tror att enkelhet är ett viktigt nyckelord i för att frigöra resurser som kan användas till utveckling, såväl i produktionen som administrativa rutiner eller genom ny teknik. Nytänkande är kvalitet.